Naturreservat Björnholmarna
Se & Göra Aktiviteter Nationalpark och naturreservat

Naturreservat Björnholmarna

Ett naturreservat i norra utkanten av Alvesta tätort.

Naturreservatet är ett barrskogsdominerat område i norra utkanten av Alvesta tätort. Reservatet består till stor del av en skogsklädd myr. Trädskiktet utgörs i första hand av tall, men björk och gran förekommer också. Här finns gott om död ved i form av lågor och torrakor. De sistnämnda är ett viktigt substrat för brunpudrad nållav och andra spiklavar. Många av träden är senvuxna och insvepta i hänglavar. Intill tallmossen finns ett par fastmarksholmar med högstubbar och lågor i olika stadier av nedbrytning. I sydväst finns ett litet område med lövdominerad skog, en del ekar och ett bestånd med björkskog. På en fastmarkskulle i nordost finns en grupp med äldre vidkroniga ekar.

Stora delar av reservatet har en lång skogskontinuitet och har inte genomgått några ingripande skogsbruksåtgärder i modern tid. Död ved i form av lågor i olika nedbrytningsstadier utgör ett viktigt substrat för signalarten vedticka, tickmussling, timmerticka och andra vedsvampar. Dessutom är den döda veden betydelsefull för ett stort antal insektsarter som lever i den. Kraftigt nedbrutna lågor med markkontakt täcks av levermossor, framför allt signalarten långfliksmossa. På torrakor och högstubbar växer knappnålslavar, som brunpudrad nållav (NT) och signalarten gulnål. I hänglavstäckta träd kan barrskogsmesar, som talltita (NT), hitta föda, och i björkhögstubbar finns möjligheter att hacka ut bohål. På fastmarkskullen i nordöst finns flera ekar med signalarten fällmossa.

Reservatet har stora sociala värden som en tätortsnära äldre skog med goda möjligheter till bär- och svampplockning.